banner_pa

Thả gần 2,3 triệu tôm, cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản