banner_pa

Tiến bộ kỹ thuật "Quy trình nuôi thương phẩm cá chim vây vàng trong lồng quy mô công nghiệp"

(08-01-2020)

Nguồn: www.tongcucthuysan.gov.vn

Tiến bộ kỹ thuật "Quy trình nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinotus spp) trong lồng quy mô công nghiệp" được công nhận tại Quyết định số 666/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Quyền tác giả tiến bộ kỹ thuật này thuộc về nhóm tác giả gồm: PSG.TS Phan Thị Vân, TS. Trần Thế Mưu, KS.Phạm Đức Phương, ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa và ThS. Phan Minh Quý thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I.

chimvay1 

Tiến bộ kỹ thuật nêu trên có xuất xứ từ các kết quả nghiên cứu, ứng dụng  công nghệ nuôi thương phẩm cá chim vây vàng trong lồng tại vùng biển thuộc Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa và vùng biển xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I thực hiện từ năm 2012 đến năm 2019 gồm:

- Kết quả nghiên cứu Pha III "Nâng cao năng lực nghề nuôi cá biển của Việt Nam" thuộc dự án Norad, mã số SRV – 0033 “Nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo và khuyến ngư cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I” thực hiện từ năm 2012 – 2016 tại vùng biển thuộc Vịnh Vân Phòng, tỉnh Khánh Hòa;

Hệ thống lồng vuông nuôi cá chim vây vàng tại cơ sở nuôi của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I trên Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa 

- Kết quả Hợp phần II "Hoàn thiện công nghệ và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Chim vây vàng chất lượng cao ở quy mô công nghiệp" thuộc Tiểu dự án FIRST – RIA1 "Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm" thực hiện từ năm 2017 – 2019 tại vùng biển thuộc Vịnh Vân Phòng, tỉnh Khánh Hòa;

- Kết quả ứng dụng quy trình nuôi thương phẩm cá chim vây vàng trong lồng tại một số cơ sở sản xuất ở vùng biển thuộc Vịnh Vân Phòng, tỉnh Khánh Hòa và vùng biển xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trong các năm 2018 và 2019.

Quy trình nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinotus spp) trong lồng quy mô công nghiệp có thể chia thành hai giai đoạn gồm: giai đoạn ương cá giống cỡ nhỏ lên cá giống cỡ lớn trong lồng vuông và giai đoạn nuôi thương phẩm từ cá giống cỡ lớn trong lồng tròn. Các chỉ tiêu kỹ thuật đạt được khi áp dụng tiến bộ kỹ thuật như sau:

1) Giai đoạn ương cá giống cỡ nhỏ lên cá giống cỡ lớn trong lồng vuông:

          - Cỡ cá ương (cá giống cỡ nhỏ): 3-4cm/con;

          - Mật độ ương: 400-500 con/m3;

          - Thời gian ương: 25-30 ngày;

          - Cỡ cá thu hoạch (cá giống cỡ lớn): 6-8cm/con

          - Tỷ lệ sống: 80-90%.

2) Giai đoạn nuôi thương phẩm từ cá giống cỡ lớn trong lồng tròn:

          - Cỡ cá thả (cá giống cỡ lớn): 6-8cm/con (khoảng 6-12g/con);

          - Mật độ thả: 25-35 con/m3;

          - Thời gian nuôi: 8-10 tháng;

          - Cỡ cá thu hoạch: 500-700g/con

          - Tỷ lệ sống: 70-80%;

          - Hệ số thức ăn FCR: 2,0-2,3;

          - Năng suất thu hoạch: 12-18kg/m3.

chimvay2 chimvay3

Hệ thống lồng tròn nuôi thương phẩm cá chim vây vàng tại cơ sở nuôi của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I trên Vịnh Vân Phòng, Khánh Hòa

  Cá chim vây vàng thương phẩm thu hoạch tại cơ sở nuôi thương phẩm cá chim vây vàng của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I trên Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa

Nội dung chi tiết của tiến bộ kỹ thuật “Quy trình nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinotus spp) trong lồng quy mô công nghiệp” nêu tại Quyết định số 666/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật này liên hệ với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I và nhóm tác giả tiến bộ kỹ thuật nêu trên.

ThS. Bách Văn Hạnh

Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản