banner_pa

Video Gallery

 Một số hình ảnh về Doanh nghiệp

Khu bể ương cá giống
Hoạt động xuất bán cá rô phi đơn tính


Trại sản xuất giống thuỷ sản
Cá Mú Sao bố mẹ


Cá Mú Chấm bố mẹ
Cá Giò bố mẹ